Mga 35 na farmers at extension workers ang nakapagtapos ng Rice Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Services Program(RCEF-RESP) Short Course sa Pest and Nutrient Management ng maayoss noong May 24-27,;2022 sa Lower Magat Eco-Tourism Park, Diadi, Nueva Vizcaya.

Samakatuwid, noong hindi pa ako sumasali sa training, ang buong akala ko ang lahat ng insekto ay mga peste sa bukid. Kung may makita ako noon ay iisprayan ko agad. Kaya malaki at maraming aral ang natutunan ko. Ngayon alam ko na ang mga insekto na hindi dapat spreyan lalo na kung ang produktong palay ay kinakain namin. Nakatipid pa kami sa gastusin sa pagsasaka, mas safe pa na kainin ng pamilya namin.” Ito ang sinabi ni Apo Armando Maano na taga Aguinaldo, Ifugao.


Original Text:

Ag-35 dagiti mannalon ken extension workers ti nagturpos iti Short Course on Pest and Nutrient Management a naangay idi Mayo 24-27, 2022 idiay Lower Magat Eco-Tourism Park, Diadi, Nueva Vizcaya.

Kinaagpaysuanna, idi saannak pay nagatendar iti training impagarupko a peste amin nga insekto iti pinagayan. No adda makitak idi ket agispreyak nga insigida. Isu a dakkel ken adu nga adal ti nasursurok. Ita, mailasinkon dagiti makatulong nga insekto ket saanda rumbeng a maispreyan nangruna ta ti produkto a pagay ti kankanenmi. Makasalimetmet kami pay ketdi ti gastuen nga agtalon, mas safe pay ti kanen ti pamiliami.” Daytoy ti naibaga ni Apo Armando Maanao a taga Aguinaldo, Ifugao. (DA PhilRice Isabela, FB)