Palay Check No. 1 – Gumamit ng dekalidad na binhi

Palay Check No. 2 – Patag na Lupa

Palay Check No. 3 – Nagtanim nang sabayan matapos pagpahingahin ang lupa

Palay Check No. 4 – May sapat na malulusog na punla

Palay Check No. 5 – Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak

Palay Check No. 6 – Naiwasan ang sobra o kulang na tubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay

Palay Check No. 7 – Hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste

Palay Check No. 8 – Inani ang palay sa tamang panahon

Palay Check No. 9 – Pinatuyo, nilinis, at inimbak nang maayos ang palay

Palay Check System – Sama-sama

~~~ Home ~~~